Bony na innowacje MŚP

EuropejskieFundusze

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Program operacyjny

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa

2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Nr Naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19

Rodzaj projektu

Konkursowy

Tytuł projektu

Usługi badawcze na rzecz opracowania innowacji w zakresie utylizacji pyłów odpadowych i ich zastosowania w przemyśle tynkarskim.

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie usług badawczych w zakresie możliwości wykorzystania materiałów odpadowych, w tym frakcji: 0/0,25; 0/2; 0/5 z kopalni Piława Górna, a następnie zaprojektowania recept produktów murarskich – tynków, gładzi, wylewek i zapraw. Produkty te byłyby przygotowywane w postaci fabrycznie suchej mieszanki jednorodnej masy tynkarskiej (po zarobieniu z wodą). Projekt będzie popularyzował ideę zrównoważonego rozwoju w zakresie recyklingu surowców odpadowych i minimalizacji ilości odpadów, powstających w procesie produkcji kruszyw.

W zakresie prac przewiduje się:
1) przeprowadzenie analiz fizyko-chemicznych surowców podstawowych, tj. frakcji kruszywowych 0/0,25; 0/2; 0/5, w odniesieniu do zaplanowanego wdrożenia, dotyczącego opracowania recept produktów, także w kwestii procedur formułowania recept na rzecz podmiotów zewnętrznych – użytkowników końcowych;
2) przeprowadzenie badań w zakresie identyfikacji cech fizykochemicznych i mechanicznych produktu końcowego, pod kątem jego odporności i wytrzymałości w porównaniu do wyrobów tradycyjnych;
3) wykonanie badań produktu końcowego w zakresie jego cech fotokatalitycznych – dotyczy możliwości redukcji szkodliwych związków azotu w powietrzu.

W rezultacie, projekt pozwoli na wprowadzenie do oferty Spółki innowacyjnego procesu formułowania recept mieszanek (innowacji procesowej), a także sprzedaż gotowych recept wyrobów oraz kruszyw (pył i frakcje dotąd trudnozbywalne) do tynków murarskich do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, gładzi tynkarskich do zastosowań wewnętrznych, wysoko odpornych wylewek i zapraw, powstających w oparciu o recykling odpadów m.in. frakcji pyłowej (innowacje produktowe). Innowacyjność produktów związana jest z wykorzystaniem cech kruszywa amfibolitowego i poprawą właściwości wytrzymałościowych wyrobów, w porównaniu do typowych materiałów stosowanych w przemyśle tynkarskim, tj. wysoka mrozoodporność, czy odporność na ścieranie.

Cel projektu

Celem projektu jest wykonanie badań i w ich rezultacie opracowanie innowacji procesowej (szt. 1) i produktowych (szt. 4).
Wyniki będą charakteryzowały najważniejsze parametry surowca odpadowego, jako surowca wejściowego do procesu produkcji, jak i produktów końcowych.

W efekcie Wnioskodawca uzyska potwierdzenie założeń, wg których:
A) możliwe jest opracowanie recept mieszanin produktów murarskich z wykorzystaniem odpadowych pyłów oraz kruszyw trudnozbywalnych, powstałych w wyniku eksploatacji złoża kopalni odkrywkowej Piława Górna – recepty wyrobów murarskich – tynków, gładzi, wylewek i zapraw (innowacje produktowe), B) możliwe jest wdrożenie sposobu formułowania specjalistycznych recept dla producentów wyrobów murarskich w ramach konsultacji z użytkownikami końcowymi (innowacja procesowa).

W rezultacie Spółka rozszerzy swoją ofertę i obszary źródeł przychodów oraz podniesie kompetencje kadry pracowników w zakresie B+R.

Słowa kluczowe

materiały odpadowe; pyły odpadowe; przemysł tynkarski; badania; recykling; kopalnia odkrywkowa;

Dziedzina projektu

– Technologie Materiałowe – Ceramika, Szkło, Spieki, Materiały Złożone – Materiałoznawstwo
– Gospodarowanie odpadami i recykling

Okres realizacji projektu <od>

01/01/2021

Okres realizacji projektu <do>

31/12/2021

 
 
  

Wartość projektu

392 730.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

333 820.50 PLN

  

 

 

Copyrigt © 2022 r. Polskie Górnictwo Skalne.